Видео

Видео към лекцията "Представяне на курса. Култура на свободното споделяне на знания и взаимопомощ" от курса Споделяне на знания и работа в екип (януари 2013).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=hOHMzApZuSU